Regulamin sklepu internetowego
1. Sklep internetowy CargoRack prowadzony jest przez Jakuba Jakubowicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AutoSLM - CargoRack Jakub Jakubowicz ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki z siedzibą w Iwoniczu i adresie: ul. Długa 109, 38 – 440 Iwonicz.
2. Wszelkie towary i usługi sklepu internetowego CargoRack prezentowane są na stronie internetowej o adresie: www.cargorack.pl.
3. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu nie są przedmiotem oferty, a zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 71 K.c..
4. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu zawierają cła, podatki oraz wszelkie inne opłaty i obciążenia publicznoprawne.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame ze złożeniem oferty i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Zamówienia składać można dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Sklep internetowy zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w możliwości składania zamówień, wynikających z konieczności prowadzenia prac technicznych lub administracyjnych.
7. Nabycie towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu internetowego CargoRack następuje przez złożenie zamówienia w sposób przewidziany na stronie internetowej sklepu, przyjęcia zamówienia przez sklep, zapłaty ceny i realizacji zamówienia przez sklep. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
8. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu następuje z chwilą przekazania przez sklep drogą elektroniczną informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
9. Zamówione towary dostarczane są do miejsc wskazanych w zamówieniu w sposób również w ten sposób określony w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
10. Jeżeli sklep internetowy nie będzie mógł wykonać zamówienia z tego powodu, że towar nie będzie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od przekazania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
11. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi na stronie internetowej sklepu, koszty transportu towaru pokrywa kupujący.
12. Zapłata ceny następuje „z góry” (przelewem na rachunek bankowy sklepu) lub gotówką (przy odbiorze osobistym).
13. Do chwili zapłaty za towar pełnej kwoty ceny stanowi on własność sklepu internetowego, zgodnie z przepisem art. 589 K.c..
14. Nabywca będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity - Dz.U.2012.1225) może od umowy kupna – sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
15. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty otrzymania. Zwrot ceny nastąpi w ciągu czternastu dni od otrzymania przez sklep towaru, zwróconego zgodnie z wymogami zawartymi w punkcie 15 niniejszego Regulaminu.
16. Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy jest skuteczne pod warunkiem, że towar został zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów uszkodzenia lub użytkowania i jest kompletny.
17. Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu są nieużywane – fabrycznie nowe.
18. Producent towarów, prezentowanych na stronie internetowej sklepu udziela trzydziestosześciomiesięcznej gwarancji jakości, liczonej od daty wydania towaru kupującemu.
19. Po stwierdzeniu przez kupującego wady fizycznej otrzymanego towaru kupujący powinien zgłosić wadę drogą elektroniczną na skrzynkę pocztową o adresie: biuro@cargopack.pl, wpisując w temacie informacji: REKLAMACJA. Informacja zawierająca wytyczne dotyczące dalszego postępowania sklep internetowy prześle kupującemu w informacji zwrotnej przesłanej również drogą elektroniczną.
20. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za jego wady ukryte.
21. Reklamacja wynikająca z wydania kupującemu przez przewoźnika towaru niekompletnego lub uszkodzonego jest skuteczna pod warunkiem zapoznania się ze stanem towaru w obecności przedstawiciela przewoźnika wydającego towar (w tym: kuriera, doręczyciela).
22. Sklep internetowy nie odbiera żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
23. Dokonując zakupu towaru prezentowanego na stronie internetowej sklepu kupujący wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych, przetwarzanie ich oraz wykorzystywanie wyłącznie do celów realizacji umowy przez sklep, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.).
24. Akceptacja Regulaminu przez kupującego jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez sklep internetowy zgodnie z art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgoda na
otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
25. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
26. Ewentualne spory, które wyniknąć mogą wskutek zawarcia umowy między stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby sklepu internetowego.
27. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej sklepu.

Akcesoria

  • Uchwyt mocowanie drabin Zaciski RHINO 2 szt.
  • Prowadnica Drabinowa 3.0m
  • Tuba Dachowa 2,0m
  • Ograniczniki Ładunku (4 sztuki)
  • Tuba Dachowa 3,0m
  • Ograniczniki Ładunku (6 sztuk)